CÁC BƯỚC DỰ TOÁN VẬT TƯ SƠN

Các bước dự toán vật tư sơn:

B1: Tính diện tích tường cần sơn

– Sơn trong nhà

Dài * rộng = diện tích mặt sàn

diện tích sàn * số tầng = Tổng diện tích sàn * 4 ( hệ số xây dựng)

Vd: Nhà có mặt tiền 5m, dài 20m, 2 tầng.

Tính toán: Diện tích sàn = dài x rộng x số tầng

100 sàn * 2 tầng = 200 m2 sàn * 4 hệ số = 800 m2 tường cần sơn

Diện tích tường Ngoài nhà:

Chiều cao * chiều dài của diện tích nhà

Vd : cao 8m dài 20m , rộng 5m

8m cao * 20m dài = 160m * 2 mặt = 320m ( hông nhà )

8m cao * 5 m rộng = 40m * 2 mặt = 80m2 ( mặt trước và sau)

Tổng = 400m2 – cửa sổ , của trước 80m2 = 320m2 tường cần sơn

B2: Tính số lượng vật tư

Số lượng vật tư nội thất:

Bột bả nội thất: Số kg cần = tổng diện tích tường : 1,5 =tổng kg bả
: 40 = số lượng bao bả

Vd : 800m2 tường : 1,5 = 533 kg bột bả : 40 ( 1 bao bả ) = 13 bao
* 2 lớp = 26 bao bả

Sơn lót nội thất: Số kg cần = S / a ( Sơn 1 lớp lót a=10, nếu 2 lớp a=
5)

vd : 800m2 tường : 5 = 160 kg sơn : 20 = 8 thùng

Sơn phủ trong nhà : Số kg cần = S / a 9 sơn 1 lớp a= 15 , nếu 2 lớp a
= 7,5

Sơn phủ: Số kg cần = 800m2 tường : 7,5 = 107 lít : 20 = 5 thùng ,
1lon.

B3: Tính toán đặt hàng:

Nguyên tắc chung là lấy số Kg cần chia cho đơn vị tính lớn
nhất của từng dòng, phần còn thiếu lấy đơn vị tính nhỏ hơn
gần nhất phần còn thiếu.

Vd: Cần lấy 100 kg sơn dòng V6.1. Theo bảng giá, dòng
V6.1 có ĐVT là thùng 23 kg, lon 6kg.

Tính toán đặt hàng:

100 Kg / 23 kg = 4 thùng ( thiếu 8 kg)

8 Kg / 6 kg = 1,33333 lon => đặt 2 lon 6 kg.

Vậy: tổng cần đặt 4 thùng 23 kg, 2 lon 6 kg.

 

Tin Liên Quan